دی ۳, ۱۳۹۷

گرایش به اسرائیل: عربستان و شیخ نشین‌ها