مهر ۲۸, ۱۳۹۵

جهیمان و قیام علیه حاکم فاسق در اتباع از ملت ابراهیم (ع)