آبان ۵, ۱۳۹۶

شکل‌گیری کشور سومالی

آبان ۵, ۱۳۹۶

جایگاه قبیله در سومالی

آبان ۵, ۱۳۹۶

به قدرت رسیدن زیادباره

آبان ۵, ۱۳۹۶

سومالی از زمان استعمار تا استقلال

آبان ۵, ۱۳۹۶

سومالی پس از سقوط زیادباره

آبان ۵, ۱۳۹۶

اتحادیه دادگاه‌های اسلامی

آبان ۵, ۱۳۹۶

ظهور و قدرت گرفتن الشباب

آبان ۵, ۱۳۹۶

مهم‌ترین رهبران الشباب

آبان ۵, ۱۳۹۶

الشباب و القاعده

آبان ۵, ۱۳۹۶

ایدئولوژی الشباب