دی ۵, ۱۳۹۴

راههای تنشزدایی در مناسبات ایران و اعراب

راه­های تنش­زدایی در مناسبات ایران و اعراب[۱]   اشاره: هیچ کشوری قادر نیست جغرافیای خود را تغییر دهد. جغرافیای هر کشور الزاماتی را برای سیاستمداران […]