آذر ۱۳, ۱۳۹۶

جایگاه ابومصعب السوری در میان جهادیون