دی ۱۹, ۱۳۹۴

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی[۱] قسمت اوّل لشگرکشی فرانسه به مالی به بهانه مبارزه با اسلامگرایان تندرو و از جمله گروه های منتسب به […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

خشونت و افراط گرایی: ریشه ها