آبان ۲۸, ۱۳۹۶

قطب آخر

آبان ۲۸, ۱۳۹۶

تاثیر سید قطب بر جریان جهادی معاصر از منظر ابومصعب السوری

آبان ۲۷, ۱۳۹۶

سید قطب و تئوری حاکمیت الهی

آبان ۲۷, ۱۳۹۶

خلاء ایدئولوژیک در عصر سید قطب

آبان ۲۵, ۱۳۹۶

سید قطب کیست؟