بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

اطلاعیه: مصر و ازهر؛ موقعیت جدید

دی ۱۷, ۱۳۹۹

اطلاعیه: مصر و ازهر موقعیت جدید

آذر ۲۴, ۱۳۹۹

اطلاعیه: خلافت و ترکیه جدید

آذر ۱۲, ۱۳۹۹

بربرهای شمال آفریقا

آبان ۴, ۱۳۹۹

دوره تخصصی: راستگرایی دینی