مهر ۲۷, ۱۳۹۵

جهیمان و قیام علیه حاکم فاسق در اتباع از ملت ابراهیم (ع)

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

ماهیت قیام جهیمان