مهر ۲۷, ۱۳۹۵

جهیمان و قیام علیه حاکم فاسق در اتباع از ملت ابراهیم (ع)

وجوب اطاعت از حاکم و حرمت قیام علیه او از مسائل مورد اتفاق در میان اهل سنت است. حتی اگر حاکم فردی فاسق و ستمگر […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۵

ماهیت قیام جهیمان

تفسیری که عرب‌های چپ از قیام جهیمان داشتند این بود که آشوب مکه در واقع قیام طبقه کارگر سعودی در مقابل طبقه ثروتمند و اشراف […]