دسامبر 20, 2015

به یاد یک عالم مغربی ایران دوست

به یاد یک عالم مغربی ایران دوست[1] دو روز پیشتر مطلع شدم که عالم و دیپلمات برجسته و معروف مغرب آقای عبدالهادی التازی مدتی قبل […]