دسامبر 21, 2015

سنت فلسفی ایران

سنت فلسفی ایران[1] در ابتدا لازم می دانم از برگزارکنندگان محترم این نشست صمیمانه تشکر کنم. به ویژه از عالیجناب کاردینال جان لویی توران. در […]