دسامبر 21, 2015

سنت فلسفی ایران

سنت فلسفی ایران[1] در ابتدا لازم می دانم از برگزارکنندگان محترم این نشست صمیمانه تشکر کنم. به ویژه از عالیجناب کاردینال جان لویی توران. در […]
نوامبر 5, 2015

سنت گرایی، ارو-آسیایسم و حزب اللهی برای روسیه

الکساندر دوگین متفکر عرصه ژئوپولیتیک تاثیرگذار در کرملین می‌‌باشد.[i] او ایده ارو-آسیایی خود را از منابع مختلف روسی و غیر روسی برگرفته است. همانند «راست […]