مرداد ۱۳, ۱۳۹۶

موسوعه التطرف

بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

نویسنده: محمد جواد خلیلی تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب   خاورمیانه، در اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، شاهد افول جریان […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۴

سیر تحولی اندیشه سلفی: سلفیه ایدئولوژیک

سیر تحولی اندیشه سلفی: سلفیه ایدئولوژیک[۱] در این مقاله کوشش خواهد شد تا به اختصار زمینه پیدایش «گرایش سلفی» از نخستین قرون اسلامی تا حال […]