اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶

رژیم اردن و سلفی های جهادی آن در سوریه

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

نگاهی آینده‌پژوهانه به سلفیت اردن در صورت شکست داعش

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

شخصیت های مهم در سلفیت اردن

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

هدف سلفی های اردنی در سوریه