دی ۵, ۱۳۹۵

کتاب: ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها