ژانویه 9, 2016

خلافت، شاه كليد تئوري بنيادگران است

خلافت، شاه كليد تئوري بنيادگران است[1] جرياني خشونت طلب و راديكال كه سوداي احياي خلافت اسلامي در سر دارد. جرياني كه در مدتي كوتاه توانست […]