دسامبر 11, 2015

جهان عرب به کجا می رود؟

جهان عرب به کجا می رود؟[1] متني كه در زير مي‌آيد حاصل مصاحبه اختصاصي سرپرست مؤسسه اطلاعات در قم با دكتر مسجد جامعي سفير سابق […]