ژانویه 9, 2016

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی

مغرب عربی و افراط گرایی سلفی[1] قسمت اوّل لشگرکشي فرانسه به مالي به بهانه مبارزه با اسلامگرايان تندرو و از جمله گروه هاي منتسب به […]
دسامبر 21, 2015

خشونت و افراط گرایی: ریشه ها