بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

نویسنده: محمد جواد خلیلی تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب   خاورمیانه، در اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، شاهد افول جریان […]