تیر ۲۱, ۱۳۹۶

اسلام معاصر(جلسه دوم): تلقی مسلمانان از تمدن جدید

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

اسلام معاصر(جلسه اول): کدام اسلام؟