فرجام شناسی مسیحی2

فرجام شناسی مسیحی

فرجام‌شناسیِ مسیحی، از جمله شاخه‌های مطالعات مسیحی است که گستردگی و همچنین ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ و حتی خود مسیحیان نیز اگر آن را به خوبی مطالعه نکرده باشند، در مواجهه با ادبیات مربوطه، دچار سردرگمی می‌شوند. درست به همین دلیل است که وقتی کارهای انجام شده به زبان فارسی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز اثر جامعی که چارچوب این بحث را به صورت کاملاً روشن و قابل‌فهم عرضه کرده باشد و زوایای گوناگون آن را نشان داده باشد، کمابیش یافت نمی‌شود. این پرونده شش‌قسمتی، خواننده را با اسکلت اصلی و مفاهیم بنیادینِ فرجام‌شناسی مسیحی آشنا خواهد کرد و نقطه شروعِ مناسبی برای پژوهش‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

فرجام شناسی مسیحی1