ابومعصب السوری2

ابومصعب السوری

مصطفی بن عبدالقادر مشهور به ابومصعب السوری از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار در جریان جهادی معاصر است. اهمیت او نه به دلیل ایدئولوژی بلکه به دلیل استراتژی‌های جهادی او است که در دهه اخیر مورد اقبال جهادی‌ها قرار گرفت و به آن جامه عمل پوشانده شد. امروزه کسانی که در زمینه جریان‌های سلفی و جهادی مطالعه می‌کنند با واحدها و سلول‌های کوچک جهادی و نیز روش جهاد انفرادی آشنا هستند. گذر از رویکرد سازمانی و اتخاذ این روش مبارزه، یکی از ابداعت استراتژیک السوری در میان جهادی‌ها است. این پرونده به بررسی شخصیت، افکار و تأثیر ابومصعب السوری بر جریان جهادی معاصر می‌پردازد.

ابومعصب السوری1